Lesmethode Be-Loved

Het lespakket Be-Loved is in samenwerking met het onderwijs ontwikkeld en wordt op steeds meer scholen aangeboden. In 2014-2015 ontvangen naar schatting 16.000 leerlingen lessen uit de lesmethode Be-Loved verspreidt over het hele land.

´De lesmethode stelt ons in staat om een eigen tegengeluid te laten horen ten aanzien van seksualiteit. Het materiaal is toegankelijk, kent aansprekende werkvormen en is digitaal beschikbaar. Door dit materiaal is het voor ons mogelijk seksualiteit in al haar diversiteit op een voor ons passende wijze te bespreken met onze leerlingen.´ ( vo school te Gouda)

Uit onderzoek is gebleken dat docenten in het voortgezet onderwijs moeite hebben met het bespreken van onderwerpen op het gebied van seksualiteit, zoals onderwerpen die raken aan de belevingswereld en persoonlijke ervaringen van jongeren, maagdelijkheid en homoseksualiteit. Om docenten goed toe te rusten om taboe onderwerpen bespreekbaar te maken biedt dit handboek concrete en uitgewerkte werkvormen, tips en adviezen voor het omgaan met sfeer en groepen.

De lesmethode Be-Loved is onderbouwd. Er is uitgegaan van een aantal principes. Zo is er geprobeerd de lessen leerdynamisch te maken en de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. In welke fase zitten zij, waar hebben zij behoefte aan. Er is gekeken naar welke elementen werkzaam zijn in de methode Be-Loved. Hieronder volgen een aantal van deze elementen:
– Bevordert open houding en open communicatie ten aanzien van taboeonderwerpen seksualiteit en seksuele diversiteit.
– Beïnvloed een positieve seksuele ontwikkeling van leerlingen door structurele aandacht voor seksuele en relationele vorming.
– Persoonlijke betrokkenheid op de thema’s wordt vergroot doordat er ruimte is voor persoonlijke inbreng van docenten en leerlingen.
– De kennisoverdracht is gekoppeld aan de belevingswereld, vraag en persoonlijke ervaringen van jongeren.
– Vergroot eigen effectiviteit door aanleren van (communicatieve) vaardigheden.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op!

De methode biedt ruimte voor een eigen inbreng en is flexibel toepasbaar in de zin dat docenten zelf kiezen welke discussiemethode zij hanteren en hoeveel tijd zij hieraan besteden. Overigens blijkt uit de evaluatie dat docenten het als positief zien dat zij zelf een keuze kunnen maken uit werkvormen. Juist de flexibiliteit ervan draagt bij aan de toepasbaarheid in het onderwijs.

Bestaande voorlichtingsmaterialen gaan voorbij aan de heersende normen en waarden binnen de christelijke gemeenschap. Het is belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag. De interventie brengt een dialoog op gang over (gezonde) seksualiteit en de wijze waarop deze wordt benaderd en geïnterpreteerd door de huidige samenleving/media.

Waarom dit lespakket Be-Loved:

Vaak wordt er in enige vorm wel aandacht besteedt aan seksualiteit, in de vorm van voorlichting of preventie. Dit lespakket geeft de mogelijkheid om een leerlijn te hanteren en het, veelal versnipperende aanbod, tot een geheel te maken. Scholen zijn niet meer afhankelijk van externen.

Scholen worden verplicht vanuit de landelijke overheid aandacht te besteden aan seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

Voordelen  van het lespakket Be-Loved:

 • Al het materiaal wordt digitaal aangeleverd. De school is vrij om de producten te vermenigvuldigen.
 • De school schaft eenmalig het lespakket aan en krijgt de mogelijkheid om zelfstandig met het thema aan de slag te gaan. De modules kunnen los worden aangeschaft.
 • WiS kan een training aanbieden wanneer hier behoefte aan is. Verder is er advies t.a.v. implementatie en/of uitvoering .

 

Doelgroep : Leerlingen van het voortgezet christelijk onderwijs in de leeftijd van 12-17 jaar.

Doel: De leerlingen binnen het voortgezet christelijk onderwijs hebben meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.

Dit gebeurd doormiddel van informatieoverdracht, stimuleren van de onderlinge dialoog, groepsopdrachten en het aanzetten tot reflectie.

Subdoelen:

 1. De leerlingen hebben basisinformatie en informatiebronnen over seksualiteit* tot hun beschikking.
 2.  De leerlingen zijn zich bewust van ieders recht op de eigen mening en maken hun opvattingen en attituden m.b.t. seksualiteit makkelijker bespreekbaar.
 3. De leerlingen hebben met het oog op de eigen seksuele gezondheid zicht op en weten beter hoe ze de eigen (seksuele) grenzen aan moeten geven door (non-)verbale communicatie.
 4. De leerlingen weten dat grensoverschrijdend gedrag altijd onacceptabel is, kunnen dit gedrag herkennen en weten daarmee om te gaan.
 5. De leerlingen weten welke betekenis seksualiteit heeft in de Bijbel en kunnen de betekenis hiervan voor het eigen handelen verwoorden.
 6. De leerlingen hebben aandacht en begrip voor seksuele diversiteit en nemen een respectvolle houding aan in de omgang met seksuele diversiteit.

Aanpak

Het lespakket Be-Loved  stelt christelijke scholen in staat aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door het lespakket op te nemen in het bestaande curriculum en docenten te trainen. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

De interventie bestaat uit 4 lesmodules. Een lesmodule is inzetbaar binnen het daarvoor bestemde leerjaar:

 • Module 1: What’s Love? Leerjaar 1(12-13 jaar)
 • Module 2: You’re Beautiful! Leerjaar 2 (13-14 jaar)
 • Module 3: Stay Strong Leerjaar 3 (14-15 jaar)
 • Module 4: Together Leerjaar 4 (15-16 jaar)

De lessen kunnen binnen verschillende vakken worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Mentorraat, biologie, maatschappijleer, godsdienst

De lesmodules zijn ook afzonderlijk van elkaar in te zetten en worden na implementatie door WiS (interventie-eigenaar) geëvalueerd met (de uitvoerende docenten van) de school. Vervolgens wordt (eventuele) feedback en opmerkingen verwerkt in het definitieve beleid van de school.

 

Wat houdt het pakket in:

Het pakket bestaat uit een handleiding voor docenten, ondersteunend lesmateriaal voor digiboard, leeerlingenboek, powerpointpresentaties en filmpjes. Het geheel wordt digitaal aangeleverd en na aanschaf is de school vrij om het materiaal intern te verspreiden.

Het lespakket bestaat uit vier verschillende modules. Zie hieronder voor uitleg per module. De modules vormen een geheel. Welke thema’s worden besproken verschilt per module. Elke module is leeftijdsadequaat opgesteld.

‘Mijn persoonlijke mening is dat de lessen heel goed in elkaar zitten. Op een heel integere manier worden de zaken rond seksualiteit aan de orde gesteld. En de manier waarop dit gebeurt, nodigt de leerlingen uit op een positieve manier over mee te denken.’ (docent)

Module 1 | What’s Love

Thema’s: verliefdheid, seksualiteit en diversiteit, opvoeding, cultuur en omgeving, geloof, lichamelijke veranderingen, zelfbeeld, grenzen, liefde

Leeftijd: 11-12 jaar

Module 2 |You’re Beautiful!

Thema’s : seksualiteit in beeld, maatschappij, schoonheidsideaal, media, verschil jongens en meisjes, internet(seks), games, grenzen, zelfbeeld, seksualisering

Leeftijd: 13-14 jaar

Module 3 | Stay Strong!

Thema’s: relaties, vriendschappen, grensoverschrijdend gedrag, weerbaarheid, seksueel misbruik, loverboys,feiten en cijfers, seksuele diversiteit, grenzen

Leeftijd 14-15 jaar

Module 4 | Together!

Thema’s: Wat zegt de Bijbel, voorbehoedsmiddelen, soa’s, relaties, pornografie, zelfbevrediging, grenzen, seksueel actief zijn, diversiteit

Leeftijd: 15-16 jaar