Onderwijs

SEKSUELE WEERBAARHEID IN HET ONDERWIJS

Iedereen moet zich veilig voelen in en om de school. Scholen zijn verantwoordelijk voor het voeren van een goed veiligheidsbeleid. Het voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag en onveilige situaties op scholen begint ook met het vergroten van de seksuele weerbaarheid van jongeren. De meeste scholen besteden aandacht aan seksuele vorming en weerbaarheid. Het staat scholen vrij om daar een eigen invulling aan te geven. Dat spreken over seksualiteit niet altijd even gemakkelijk is, mag geen aanleiding zijn daarvan af te zien. Jongeren geven aan dat ze graag willen praten over seksualiteit en over geseksualiseerde beelden. En er zijn veel docenten op school die daar vol passie over in gesprek willen gaan met hen.

Voor hen is er goed nieuws: U kunt zelf aan de slag!

´Weerbaar in Seksualiteit´ wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de deskundigheid van professionals in het onderwijs die zich bezighouden met de seksuele weerbaarheid van jongeren. De lessenserie stelt de school in staat om op structureel wijze aandacht te schenken aan dit belangrijke maar ook veelomvattende thema.

WERKWIJZE

Nadat er contact is gelegd door een school vindt er overleg plaats waarin de behoefte van de school duidelijk wordt. Indien gewenst worden inzage-exemplaren toegezonden. Na dit overleg besluit de school om gebruik te maken van de leerlijn. Het materiaal wordt (digitaal) aangeleverd. Indien gewenst vindt er ondersteuning en advisering plaats ten aanzien van de implementatie van de lesmodules in het lesaanbod. Er wordt een training aangeboden aan de betrokken uitvoerende docenten. De lesmodules worden uitgevoerd. Tijdens en na afloop wordt de uitvoering en het verloop van de lessen van het lespakket geëvalueerd. Zie hiervoor onder kopje ‘Voor de docent’. Voor de kosten kunt u contact met ons opnemen: zie onder ´contact´.

MOGELIJKHEDEN

Standaard – lessenserie bestaande uit mentorgesprekken, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Deze lessenserie is door 4 leerjaren heen te gebruiken en geschikt voor mentoren, docenten en/of vertrouwenspersonen. De lessenserie heeft de opzet van een handleiding met ondersteunend materiaal.

Training docenten – docenten, mentoren en/of vertrouwenspersonen worden gecoacht in het geven van de lessenserie. Ze krijgen ruim de gelegenheid eigen vragen en leerpunten in te brengen en te leren van een ervaren voorlichter. De training kan w.b. aanbod afgestemd worden op de behoefte van de school.

VOORDELEN

Voordelen van dit lespakket:

  • De school schaft eenmalig het lespakket aan en geeft de mogelijkheid om zelfstandig met het thema aan de slag te gaan. Het pakket is bedoeld ter ondersteuning en kan per leerjaar los worden aangeschaft.
  • Vaak wordt er in enige vorm wel aandacht besteedt aan seksualiteit, in de vorm van voorlichting of preventie. Dit lespakket geeft de mogelijkheid om een leerlijn te hanteren en het, veelal versnipperende aanbod, tot een geheel te maken. Scholen zijn niet meer afhankelijk van externen.
  • Scholen worden verplicht vanuit de landelijke overheid aandacht te besteden aan seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.
  • De modules kunnen binnen verschillende vakken worden ingezet: mentorraat, biologie, maatschappijleer, godsdienst
  • WIS biedt advies t.a.v. implementatie en/of uitvoering . Ook wordt er meegedacht in de wijze waarop ouders betrokken kunnen worden en is er een concreet aanbod voor ouders beschikbaar.